Burmistrz Lubska Janusz Dudojć o priorytetach Gminy Lubsko

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć

Na portalu społecznościowym Referendum Lubsko zarzuca się Burmistrzowi nieprawidłowe wartościowanie priorytetów

Zanim podjąłem decyzję o startowaniu na urząd Burmistrza Lubska, starałem się jak najwięcej dowiedzieć w temacie – w jakiej naprawdę i faktycznie sytuacji jest nasza Gmina. Było mi to niezbędne do znalezienia pomysłu na wyciągnięcie Lubska z kryzysu, ustalenia planu działania oraz priorytetów.

Od tego zacząłem i obecnie, mając radnych i mieszkańców naszej gminy za partnerów w dyskusji i działaniu, realizuję konsekwentnie i nadal chcę realizować ten plan.

Uważam, że najwyższym priorytetem dla Lubska jest wyjście z zadłużenia i stabilizacja finansowa. Tę drugą udało się osiągnąć już w 2019 roku. Z zadłużenia przez półtora roku zeszliśmy ponad 18 mln do kwoty 53,98 mln zł. Mimo ogromnego wysiłku i wielu wyrzeczeń nas wszystkich, dług wciąż jest zbyt wysoki, by Lubsko mogło złapać głębszy oddech i nabrać przysłowiowego wiatru w żagle. Przy takim długu, bez restrukturyzacji zadłużenia – nie będziemy mogli wyjść z programu postępowania naprawczego z uwagi na brak zachowania wskaźnika z art. 243 z ustawy o finansach publicznych.

Mieszkańcy pytają, jakiej wartości priorytetem jest dla Burmistrza oświata?

Zaraz po sytuacji finansowej – najwyższym.

Roczny koszt oświaty wg planu na ten rok wynosi ok. 25,5 mln zł, co stanowi ponad 30% ogółu wydatków budżetu Gminy. W tym, Gmina rocznie dokłada do oświaty ze swoich środków własnych około 12,5 mln zł. Katalog zadań Gminy jest bardzo szeroki, ale to właśnie na oświatę (zaraz po wydatkach na rodzinę i pomoc społeczną) przeznacza się największą część budżetu. Wg sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wydatki na rodzinę i pomoc społeczną stanowiły 39% ogółu wydatków, natomiast oświata 30%.

Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 wynikał z działań oszczędnościowych zaplanowanych do przeprowadzenia w programie postępowania naprawczego. Spotkał się jednak z odmową instytucji decyzyjnych, a także z krytyką mieszkańców i wg mnie niezrozumieniem problemu. Podobnie było z zamiarem przeniesienia SP3 do SP2. Nadal uważam, że restrukturyzacja systemu gminnej oświaty jest niezbędna.

Obecnie w gminie mamy ok. 1450 uczniów, z których ok. 1200 uczęszcza do publicznych szkół podstawowych. A mamy takich w naszej gminie 4, a także  3 szkoły niepubliczne.

Dawniej było w gminie ok. 3000 uczniów i mniej szkół. Już w 2007 roku niezależny audytor wydał opinię, w której napisał: „w dłuższej perspektywie należy przyjąć wariant dwóch szkół podstawowych w mieście. Dwie jednostki oświatowe na terenie miasta oraz jedna szkoła wiejska, zaspokoją potrzeby w tym zakresie w pełni.”. Także wówczas była wzmianka o przeniesieniu do jednego budynku dwóch szkół.

Dziś SP2 mieści się przy ul. Bohaterów i jak mówi audyt z bieżącego roku, jest wykorzystana tylko w 60%. Koszty jej utrzymania są jednak najwyższe. Przykładowo koszt ogrzewania tej szkoły w 2019 roku wyniósł 20 000 zł, a pozostałych trzech szkół łącznie 15 000 zł. Dziś priorytetem jest wymiana pieca c.o. w SP2, by obniżyć koszty zużycia gazu.

Środkami budżetu szkoły zarządza jej dyrektor. Nie można mi i radnym zarzucać tego, że oświata stanowi dla nas niski priorytet i że na oświatę przeznaczanych jest zbyt mało środków, ponieważ jak wykazałem powyżej, wydatki na oświatę stanowią aż 30% ogółu wydatków budżetu Gminy.

Trzeba raczej zadać pytanie, co było i jest priorytetem dyrekcji - czy upór przeniesienia szkoły do budynku, który jest przewymiarowany w stosunku do potrzeb, co za sobą pociąga  ponoszenie wysokich kosztów jego utrzymania, czy inwestowanie w szkołę mniejszą, jednak adekwatną do dzisiejszych potrzeb – z korzyścią dla ucznia.

Obecna sytuacja np. w SP2 jest konsekwencją realizacji wniosku dyrekcji szkoły o jej przeniesienie z al. Niepodległości na ul. Bohaterów. Gdyby szkoła została w dawnej siedzibie, koszty jej utrzymania byłyby niższe, zaplecze adekwatne do potrzeb, a wolne środki można byłoby przeznaczyć na potrzebne remonty i udoskonalenia. Takie działanie byłoby z korzyścią dla dzieci. Dziś jest odwrotnie, inwestuje się w pokrycie wysokich kosztów mediów, a na zaspokojenie potrzeb ucznia nie ma wolnych środków.

Oświata stanowi dla mnie bardzo wysoki priorytet, czego dowodem jest uratowanie Przedszkola nr 3, które przez lata było zaniedbane i niedoinwestowane, a w konsekwencji doprowadzone do stanu, że obiektu nie można było dalej użytkować.

Mimo problemów finansowych 2019 roku, udało się nam przygotować nową siedzibę Przedszkola nr 3 i dzieci miały dokąd wrócić. Teraz jesteśmy w trakcie wykonania placu zabaw przy P3 / SP3.

Środki, które przychodzą z budżetu państwa na wynagrodzenia nauczycieli – mamy zabezpieczone. Nie spłacamy z nich kredytów, jak było to praktykowane we wcześniejszej kadencji, za co dziś ówczesnym decydentom grozi dyscyplina finansów publicznych. Wchodząc w 2020 rok mięliśmy na koncie środki na wynagrodzenia dla nauczycieli. Teraz mamy środki na planowane podwyżki.

 

Stale mówi się, że czegoś nie można, bo jest program postępowania naprawczego. Mieszkańcy są już tym coraz bardziej zdenerwowani.

Rozumiem to. Realizację planu, który wypracowaliśmy można porównać np. do procesu inwestycji, która w trakcie realizacji przeszkadza, jest uciążliwa, rodzi wiele problemów, także tych nieprzewidzianych, ale po zakończeniu cieszy. To jest tak, jak np. przy przebudowie drogi – są utrudnienia w ruchu, trzeba jeździć objazdami, tworzą się korki, itp., ale kiedy budowa dobiega końca – każdy jest zadowolony z tego, że jest lepiej, że można jeździć wygodnie i bezpiecznie, bez wybojów i innych barier, które były wcześniej.

Jednak to trwa. Na to potrzebny jest czas, cierpliwość, zrozumienie, zaufanie i umożliwienie działania. Wierzę, że gdyby mieszkańcy pozwolili nam dokończyć ten plan, wkrótce byliby zadowoleni.

 

Jakie są szanse na to, że poprawa przyjdzie niebawem?

Gmina Lubsko złożyła w kwietniu br. wniosek o pożyczkę z budżetu państwa. Jeżeli ją otrzymamy, Gmina wyjdzie z PPN. Uważam, że są na to duże szanse. Składając wniosek wnosiliśmy o pożyczkę w kwocie 35 389 950 zł z okresem spłaty od 2021 r. do 2036 r., przy oprocentowaniu 3%. Od 1 lipca br. zmianie uległo oprocentowanie z 3% do 1,5% i pojawiła się szansa na to, by Gmina mogła zawnioskować o wyższą pożyczkę, co jest dla Gminy bardzo korzystne. Obecnie przygotowujemy dokumenty do aneksu do wniosku o pożyczkę w zakresie zwiększenia kwoty do 46 012 922 zł. Jeżeli wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie, Gmina będzie spłacała rocznie kwoty rzędu 3,6 – 2,5 mln zł. Jeżeli nie dostaniemy pożyczki, kwoty rat spłaty kredytów w najbliższych latach będą wynosiły od 5 mln zł do 6 mln zł.

Nasz wniosek rozpatrywany będzie w sierpniu. Czekamy na decyzję i liczymy na to, że będzie pozytywna.

 

Jak Burmistrz odniesie się do zarzutów Komitetu Referendalnego w sprawie obecnej Rady Miejskiej w Lubsku?

Rada Miejska w Lubsku obecnej kadencji - jeśli chodzi o jej skład - została mocno zmieniona. Weszło wielu nowych radnych, o czym zdecydowali mieszkańcy, a dokładnie ich większość w głosowaniu. Radę tworzą osoby posiadające różne doświadczenie i kompetencje, co oceniam pozytywnie, ponieważ dzięki temu można na sprawę spojrzeć z różnych perspektyw, co zapewnia szeroką analizę rozstrzyganych problemów i wybór najlepszego rozwiązania. Każdy radny jest odrębnym podmiotem prawa, zdolnym do decydowania w sposób samodzielny i we własnym imieniu.

Nigdy nie narzucam nikomu własnego zdania. Przedstawiając temat reprezentuję mój punkt widzenia, jednak zawsze jestem otwarty na merytoryczną dyskusję i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. To, że każdy włodarz poszukuje stabilnej większości i poparcia w radzie to pozytywna cecha, a nie wada. To, że nie każdy umie przekonywać, to już oglądaliśmy w Lubsku, był już popis „zjednoczenia”.

Obecna Rada jest jednogłośna i jednomyślna, przykładem czego jest np. uchwała w sprawie regulaminu świetlic wiejskich.

Obiektywnym głosem i oceną pracy radnych jest nadzór wojewody, który sprawdza uchwały każdej rady miejskiej i te z błędami zwraca do poprawy. W przypadku Lubska, nadzór wojewody, nie ma co robić.

Dziś w Radzie jest jedność i zgoda. Łatwo jest to popsuć. Przykład niezgody i braku nici porozumienia i merytorycznej dyskusji między Radą a Burmistrzem był w poprzedniej kadencji. Absolutnie nie dążę do takiego wzorca. Zawsze jestem za zgodą i współpracą, ponieważ tylko te - budują!
 

Słowo Burmistrza Lubska do Mieszkańców Miasta i Gminy Lubsko

Drodzy Mieszkańcy, zarzuca się mi, że manipuluję informacją, że przekazuję nieprawdę. Stanowczo temu zaprzeczam. Zapewniam Państwa, że moje wypowiedzi zawsze są podparte faktami, danymi. Nie manipuluję informacją. Informuję ludzi o bieżącej sytuacji Gminy. Robię to często, w różnym gronie i przy różnych okazjach – właśnie z szacunku do ludzi, do Państwa – mieszkańców naszej gminy, ponieważ uważam, że jest to moim obowiązkiem względem Was. Robię to także dlatego i po to, by każdy mieszkaniec wiedział co się dzieje w gminie, jakie podejmujemy działania, by na tej podstawie był zdolny do samodzielnej oceny naszej pracy oraz budowania własnej opinii i zaufania do władzy publicznej, czyli do mnie i radnych.

Drodzy Mieszkańcy – dla Lubska przyjdzie lepszy czas. Wybierając mnie na Burmistrza Lubska w wolnych, demokratycznych wyborach samorządowych, daliście mi kredyt zaufania. Wasz głos był i jest dla mnie wartością najwyższą. Do wykonywanych obowiązków podchodzę uczciwie. Lubsko i jego mieszkańców zawsze stawiam na pierwszym miejscu. Wszystkie moje działania podyktowane są troską o dobro naszej gminy i jej mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że decyzje, które wspólnie z radnymi podejmujemy nie należą do łatwych i popularnych i często budzą niezadowolenie. Jednak przez te półtora roku udało się nam, wspólnym wysiłkiem nas wszystkich osiągnąć tak wiele.

Wierzę, że teraz będzie tylko lepiej. Dużo zależy od tego, czy otrzymamy pożyczkę z budżetu państwa.

Każdy ma prawo do własnego zdania, do własnej oceny. Szanuję to. Niekiedy trudno jest mi jedynie zaakceptować formę, w jakiej się te własne zdania wypowiada i prezentuje.

Ja nadal robię to co do mnie należy! Nie zniechęcam się. Mam siłę do działania i przekonanie słuszności obranego kursu. Działam. Wierzę, że z Wami. Na pewno dla Was.

 

Z samorządowym pozdrowieniem

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl